Giải bài tập 2 trang 37 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 37 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong GDP và rút ra nhận xét?

Khu vực kinh tế199720002005

Nông, lâm, ngư nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

7,0

34,1

58,9

6,0

39,0

55,0

5,0

34,0

61,0

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

Quan sát biểu đồ ta thấy, tỉ trọng ba khu vực kinh tế có sự chuyển dịch. Cụ thể:

  • Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng rất thấp và có xu hướng giảm từ 7,0% (năm 1997) xuống còn 5,0% (năm 2005)
  • Khu vực công nghiệp chiếm tỉ trọng trung bình và còn nhiều biến động.
  • Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao và có xu hướng tăng từ 58,9% (năm 1997) lên 61,0% (năm 2005).
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021