Giải bài tập 2 trang 47 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào hình 27.2 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

Điền các số liệu tương ứng vào bảng thống kê dưới đây

Sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta

Sản phẩm1990199520002005

Than (triệu tấn)

Dầu mỏ ( triệu tấn)

Điện (tỉ kwh)

........(100%)

........(100%)

........(100%)

.........( ...... )

.........( ...... )

.........( ...... )

.........( ...... )

.........( ...... )

.........( ...... )

.........( ...... )

.........( ...... )

.........( ...... )

  • Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu mỏ và điện nước ta rồi điền vào bảng trên.
  • Nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2005

Bài làm:

Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu mỏ và điện nước ta:

Sản phẩm1990199520002005

Than (triệu tấn)

Dầu mỏ ( triệu tấn)

Điện (tỉ kwh)

4,6 (100%)

2,7 (100%)

8,8 (100%)

8,4 (183%)

7,6 (281%)

7,6 (281%)

11,6 (252%)

16,3 (604%)

26,7 (303%)

34,1 (741%)

18,5 (685%)

52,1 (592%)

Nhận xét:

Tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu mỏ và điện nước nước ta giai đoạn 1990 - 2005 đều tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, mức độ gia tăng mỗi loại khác nhau.

  • Sản lượng than có tốc độ tăng nhanh nhất và đạt 741% (2005).
  • Sản lượng dầu mỏ cũng có tốc độ tăng nhanh chóng và đạt 685% (năm 2005)
  • Sản lượng điện tăng liên tục và đạt 592% (năm 2005)

Giải thích:

Sản lượng than, dầu mỏ và điện nước ta giai đoạn 1990 - 2005 liên tục tăng nhanh vì: đây đều là những ngành công nghiệp trọng điểm nước ta,mang lại giá trị xuất khẩu lớn và thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác được nhà nước ta quan tâm và đầu tư phát triển.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021