Giải bài tập 2 trang 61 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 61 - sách TBĐ địa lí 12

Cho bảng số liệu, hãy tính và điền tiếp bảng sau:

Dân số và sản lượng lúa cả năm của các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2008

  • Tính sản lượng lúa cả năm bình quân theo đầu người của từng tỉnh, thành phố trong vùng năm 2008 (điền số liệu đã tính vào cột trống trong bảng trên).
  • Nhận xét sản lượng lúa cả năm bình quân theo đầu người giữa các tỉnh, thành phố.
  • Giải thích vì sao đồng bằng sông Hồng là vựa lúa lớn thứ hai của Việt Nam mà bình quân lúa theo đầu người của vùng lại thấp hơn nhiều so với mức trung của cả nước.

Bài làm:

Tính sản lượng lúa bình quân theo đầu người:

Nhận xét:

  • Quan sát bảng số liệu ta thấy, sản lượng lúa cả năm bình quân theo đầu người giữa các tỉnh, thành phố không đồng đều.
  • Có một số tỉnh đạt sản lượng bình quân cao hơn cả nước như Thái Bình (620), Hà Nam (529), Nam Định (509), Ninh Bình (521)
  • Một số tỉnh có sản lượng bình quân thấp hơn nhiều so với cả nước như Hà Nội (185), Hải Phòng (261)...
  • Thái Bình là tỉnh có sản lượng lúa bình quân theo đầu người cao nhất ở nước ta đạt 620 kg

Đồng bằng sông Hồng là vựa lúa lớn thứ hai của Việt Nam mà bình quân lúa theo đầu người của vùng lại thấp hơn nhiều so với mức trung của cả nước vì:

Đồng bằng sông Hồng là vùng có mật độ dân số cao nhất cả nước với 1179 người/. Đây chính là gây sức ép lớn đối với lương thực của vùng khiến sản lượng lúa của vùng lớn thứ hai nước ta nhưng sản lượng lúa bình quân lại thấp.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021