Giải bài tập 2 trang 96 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 96 - Toán tiếng Anh 5:

Given AB = 4cm. Draw two circles with radii of 2cm, one has A as its center, one has B as its center.

Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ đường tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

Bài làm:

Firstly, we draw the circle center A with a radius 2cm.
Đầu tiên ta vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm.

  • A radius 3cm, opening compass in order to making a line 2cm (using a ruler)
  • Bán kính 3cm, nên ta mở compa sao cho đầu kim và đầu bút của compa cách một khoảng là 2cm (dùng thước kẻ để đo)
  • The tip of the compass draws the circumference of a circle with radius 2cm.
  • Đặt mũi kim vào điểm A, áp đầu chì sát vào mặt giấy quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm A có bán kính 2cm.

Do the same with a circle center B. We have:

Tương tự với đường tròn tâm B bán kính 2cm. Ta được hình như sau:

Giải câu 2 bài : Hình tròn, đường tròn - sgk Toán 5 trang 96

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021