Giải bài tập 3 trang 53 sách TBĐ địa lí 7

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 7

Chọn ý em cho là đúng nhất

Liên minh Châu Âu có:

A. Nghị viện chung của Liên minh Châu Âu

B. Chính sách kinh tế chung và đồng tiền chung (đồng Ơ rô)

C. Được tự do lưu thông hàng hóa trong các nước thuộc Liên Minh

D. Cả ba ý trên.

Bài làm:

Liên minh Châu Âu có:

D. Cả ba ý trên.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021