Giải câu 1 bài : Diện tích hình tròn sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;

b) r = 0,4dm.

c) r = m

Bài làm:

Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn: S = r x r x 3,14

Diện tích của hình tròn là:

a. 5 x 5 x 3,14 = 78,5 cm2

b. 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 dm2.

c. m = 0,6m

0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 m2.

Đáp số:

a. 78,5 cm2;

b. 0,5024 dm2;

c. 1,1304 m2.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021