Giải câu 1 bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông Toán 5 trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 26 - sgk Toán lớp 5

Đọc các số đo diện tích :

105dam2, 32 600dam2, 492hm2, 180350hm2.

Bài làm:

105dam2 Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

32 600dam2 Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông.

492hm2 Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông.

180350hm2 Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021