Giải câu 1 bài : Ôn tập về biểu đồ sgk Toán 5 trang 173

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 173 sgk toán lớp 5

Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây :

Giải bài : Ôn tập về biểu đồ - sgk Toán 5 trang 173

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có mấy học sinh trồng cây ? Mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây ?

b) Bạn nào trồng được ít cây nhất ?

c) Bạn nào trồng được nhiều cây nhất ?

d) Những bạn nào trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng ?

e) Những bạn nào trồng được ít cây hơn bạn Liên ?

Bài làm:

a) Có 5 học sinh trồng cây là : Lan, Hòa, Liên, Mai, Dũng.

Dựa vào độ cao của cột trong biểu đồ ta thấy:

Lan trồng được 3 cây.

Hoa trồng được 2 cây.

Liên trồng được 5 cây.

Mai trồng được 8 cây.

Dũng trồng được 4 cây.

b) Bạn Hoa trồng được 2 cây, nên bạn Hoa trồng được ít cây nhất.

c) Bạn Mai trồng được 8 cây nên bạn Mai trồng được nhiều cây nhất.

d) Dũng trồng được 4 cây nên bạn Liên, bạn Mai trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng.

e) Liên trồng được 5 cây nên Lan, Hoa, Dũng trồng được ít cây hơn bạn Liên.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021