Giải câu 3 bài luyện tập trang 9

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 9 - sgk Toán lớp 5

Viết các phân sô sau thành phân số thập phân có mẫu số là 100:

Giải câu 3 bài luyện tập trang 9

Bài làm:

Để phân số thành số thập phân có mẫu số là 100. Các con chỉ cần lấy mẫu số nhân (hoặc chia) với một số bất kì nào đó để được kết quả là 100. Sau đó, các con lấy tử số nhân (hoặc chia) với số mà mẫu số vừa nhân (hoặc chia) => Ta được phân số có mẫu số 100.

Giải câu 3 bài luyện tập trang 9

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021