Giải câu 1 bài Héc ta Toán 5 trang 29

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 29 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = ... m2 ha = ... m2

20ha = ... m2 ha = ... m2

1km2 = ... m2 km2 = ... ha

15km2 = ... ha km2 = ... ha

b) 60 000m2 = ... ha 1800ha = ... km2

800 000m2 = ... ha 27000 ha = ... km2

Bài làm:

a) 4ha = 40000 m2 ha = 5000 m2

20ha = 200000 m2 ha = 100 m2

1km2 = 100 ha km2 = 10 ha

15km2 = 1500 ha km2 = 75 ha

b) 60 000m2 = 6 ha 1800ha = 18 km2

800 000m2 = 80 ha 27000 ha = 270 km2

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021