Giải câu 1 bài: Mét khối sgk Toán 5 trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 118 sgk toán lớp 5

a) Đọc các số đo sau:

15m3; 205m3 ;

m3; 0,911m3

b) Đọc các số đo thể tích:

Bảy nghìn hai trăm mét khối;

Bốn trăm mét khối;

Một phần tám mét khối.

Không phẩy không năm mét khối.

Bài làm:

a) Cách đọc số đo: Đọc số trước sau đó đọc đơn vị đo.

Ví dụ: 30m3: Ba mươi mét khối.

Tương tự ta đọc được các số đo sau:

  • 15m3: Mười lăm mét khối.
  • 205m3: Hai trăm linh năm mét khối.
  • m3: Hai mươi phần một trăm mét khối.
  • 0,911m3: Không phẩy chín trăm mười một mét khối.

b) Ngược lại với câu a, câu b dựa vào cách đọc số đo ta viết các số đo.

Ví dụ: Ba mươi mét khối : 30m3

Tương tự ta viết được các số đo sau:

  • Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200m3
  • Bốn trăm mét khối: 400m3
  • Một phần tám mét khối: m3
  • Không phẩy không năm mét khối: 0,05m3
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021