Giải câu 5 bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 150

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 150 sgk toán lớp 5

a) Viết các phân số ; \(\frac{23}{33}\) ; \(\frac{2}{3}\) theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các phân số ; \(\frac{8}{11}\) ; \(\frac{9}{8}\) theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài làm:

a) Ta quy đồng 3 phân số rồi so sánh.

Quy đồng:

Ta thấy 33 : 11 = 3 và 33 : 3 = 11 nên:

= \(\frac{6 \times 3}{11 \times 3}\) = \(\frac{18}{33}\) ;

= \(\frac{2 \times 11}{3 \times 11}\) = \(\frac{22}{33}\)

giữ nguyên phân số .

Cùng mẫu số so sánh tử nên < \(\frac{22}{33}\) < \(\frac{23}{33}\)

Vậy các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: ; \(\frac{2}{3}\) ; \(\frac{23}{33}\).

b) Ta quy đồng hai phân số và \(\frac{8}{9}\)

= \(\frac{8 \times 9}{11 \times 9}\) = \(\frac{72}{99}\)

= \(\frac{8 \times 11}{9 \times 11}\) = \(\frac{88}{99}\)

Cùng mẫu nên < \(\frac{8}{9}\) ;

Ta thấy và \(\frac{8}{9}\) đều nhỏ hơn 1, mà \(\frac{9}{8}\) > 1

Vậy các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau: hoặc > \(\frac{8}{9}\) > \(\frac{8}{11}\).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021