Giải câu 2 bài: Mét khối sgk Toán 5 trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 118 sgk toán lớp 5

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1m3; 5,216m3; 13,8m3; 0,22m3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3; 1,96dm3; dm3; 19,54dm3.

Bài làm:

a) Mét khối liền trước đề-xi-mét khối nên : 1m3 = 1000dm3

Vậy để đổi từ đơn vị mét khối sang đề-xi-mét khối ta lấy số mét khối nhân với 1000.

  • 1m3 = 1000dm3
  • 5,216m3 = 5,21 x 1000dm3 = 5216dm3
  • 13,8m3= 13,8x 1000dm3 =13800dm3
  • 0,22m3 = 0,22x 1000dm3 =220dm3

b) Đề-xi-mét khối liền trước xăng-ti-mét khối nên : 1dm3 = 1000cm3

Vậy để đổi từ đơn vị đề-xi-mét khối sang xăng-ti-mét khối ta lấy số mét khối nhân với 1000.

  • 1dm3 = 1000cm3
  • 1,969dm3 = 1,969 x 1000 cm3 = 1969cm3
  • m3= x 1000dm3= 250 x 1000cm3=250000cm3
  • 19,54m3 = 19,54 x 1000dm3 = 1954 x 1000cm3 = = 19540000cm3
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021