Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 5

Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa đường tròn (xem hình vẽ).

Tính diện tích hình đó.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 100

Bài làm:

Hình trên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn, nên diện tích được tính bằng tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa đường tròn.

  • Chiều dài hình chữ nhật là:

7 x 2 = 14 (cm)

  • Diện tích hình chữ nhật là:

14 x 10 = 140 (cm2)

  • Hai nửa hình tròn diện tích bằng diện tích một hình tròn có bán kính r = 7cm. Diện tích đó là:

S = r x r x 3,14 = 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

  • Diện tích hình đã cho là:

140 + 153,86 = 293, 86 (cm2)

Đáp số: 293, 86cm2

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021