Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 179 (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 179 sgk toán lớp 5

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Bài làm:

Tóm tắt

Tiền mua cá + tiền mua gà : 88000 đồng

Số tiền cá = 120% số tiền gà

Tiền mua gà: ? đồng

Tiền mua cá : ? đồng

Bài giải:

Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên ta có tỉ số giữa số tiền mua cá và mua gà là:

Nên số tiền mua cá = {6 \over 5}\) số tiền mua gà.
Như vậy nếu số tiền mua gà là 5 phần thì số tiền mua cá là 6 phần như thế.
Tổng số phần bằng nhau là:
5 + 6 = 11 (phần)

88000 đồng được chia thành 11 phần bằng nhau.

Số tiền của mỗi phần là:

88000 : 11 = 8000 (đồng)

Số tiền mua cá hết 6 phần. Số tiền mua cá là:
8000 x 6 = 48000 (đồng)
Đáp số: 48000 đồng

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021