Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 5

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Giải câu 3 bài : Diện tích hình tròn - sgk Toán 5 trang 100

Bài làm:

Để tính diện tích của thành giếng rộng 0,3 mét ta làm như sau:

  • Tính diện tích hình tròn bé.
  • Tính bán kính hình tròn lớn.
  • Tính diện tích hình tròn lớn.
  • Tính hiệu diện tích hình tròn lớn và diện tích hình tròn bé.

Bài giải:

Diện tích của hình tròn bé (miệng giếng) là:

S = r x r x 3,14 = 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (cm2)

Bán kính của hình tròn lớn là: 0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích của hình tròn lớn là:

S = r x r x 3,14 = 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích của thành giếng là: 3,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số: 1,6014 m2.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021