Giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 5 trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 70 sgk toán lớp 5

Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 5 : 0,5 và 5 x 2 b) 3 : 0,2 và 3 x 5

52 : 0,5 và 52 x 2 18 : 0,25 và 18 x 4

Bài làm:

a) 5 : 0,5 và 5 x 2 b) 3 : 0,2 và 3 x 5

5: 0,5 = 10 3: 0,2 = 15

5 x 2= 10 3 x 5 = 15

Vậy: 5: 0,5 = 5 x 2 = 10 Vậy: 3 : 0,2 = 3 x 5 = 15

52 : 0,5 và 52 x 2 18 : 0,25 và 18 x 4

52: 0,5 = 104 18 : 0,25 = 72

52 x 2 = 104 18 x 4 = 72

Vậy: 52: 0,5 = 52 x 2 = 104 Vậy: 18 : 0,25 = 18 x 4 = 72

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021