Giải câu 3 bài : Bảng đơn vị đo thời gian sgk Toán 5 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 131 sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 72 phút = ...giờ b) 30 giây = ...phút

270 phút = ...giờ 135 giây = ...phút

Bài làm:

a) Ta có 1 giờ = 60 phút

72 phút = 70 : 60 giờ = 1,2 giờ

270 phút = 270 : 60 giờ = 4,5 giờ

b) 1 phút = 60 giây

30 giây = 30 : 60 phút = 0,5 phút

135 giây = 135 : 60 phút = 2,25 phút

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021