Giải câu 3 bài Luyện tập chung (tiếp) Toán 5 trang 62

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 62 - sgk toán lớp 5

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

0,12 x 400; 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5.

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 = 5,4 9,8 = 6,2 x 9,8

Bài làm:

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

0,12 x 400

= 0,12 x 100 x 4 = 12 x 4= 48

4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5.

= 4,7 x ( 5,5 - 4,5)= 4,7 x 1 = 4,7

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 = 5,4

x = 5,4 : 5,4

x = 1

9,8 = 6,2 x 9,8

x =

x = 6,2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021