Giải câu 1 trang 18 toán 5- Bài ôn tập và giải toán

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 18 - sgk Toán lớp 5

a) Tổng của hai số là 80. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài làm:

a) Ta có sơ đồ:

Giải bài ôn tập về giải toán

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là: 80 : 16 x 7 = 35

Số thứ hai là: 80 - 35 = 45

Đáp số: Số thứ nhất: 35

Số thứ hai: 45.

b) Ta có sơ đồ:

Giải bài ôn tập về giải toán

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 - 4 = 5 (phần)

Số thứ hai là 55 : 5 x 4 = 44

Số thứ nhất là 44 + 55 = 99

Đáp số: Số thứ nhất: 99

Số thứ hai:44.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021