Giải câu 1 bài: Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 124

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 124 sgk toán lớp 5

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:

 • 10% của 120 là 12
 • 5% của 120 là 6

Vậy 15% của 120 là 18.

a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn DUng:

 • ....% của 240 là...
 • ...% của 240 là...
 • ...% của 240 là...

Vậy 17,5% của 240 là...

b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

Bài làm:

a) Ta chia 17,5% = 10% + 5% + 2,5% do 10%, 5% và 2,5% là các số dễ tính nhẩm.

 • 10% của 240 là x 240 =24
 • 5% của 240 là x 240=12
 • 2,5% của 240 là x 240 = 6

Vậy 17,5% của 240 là 24 + 12 + 6 = 42.

b) Ta có 35% = 3 x 10% + 5% do 10% và 5% là các số dễ tính nhẩm.

 • 10% của 520 là x 520 =52.
 • 30% của 520 là 3 x 52 = 156
 • 5% của 520 là x 520 = 26.

Vậy 35% của 520 làn 52 + 156 + 26 = 182.

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021