Giải câu 2 bài giải toán về tỉ số phần trăm

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 75 sgk toán lớp 5

Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

a) 19 và 30;

b) 45 và 61;

c) 1,2 và 26;

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333....= 63,33%

Chú ý: Nếu phần thập phân của thương có nhiều chữ số thì chỉ lấy đến 4 chữ số.

Bài làm:

a) 19 và 30

Ta có: 19 : 30 = 0,63333...= 63,33%

b) 45 và 61

Ta có: 45 : 61 = 0,7377...= 73,77%

c) 1,2 và 26

Ta có: 1,2 : 26 = 0,046153...= 4,61%

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021