Giải câu 2 bài giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 77 sgk toán lớp 5

Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

Bài làm:

Bài giải:

Số tiền lãi sau một tháng mà người gửi nhận được là:

5000000 x 0,5 : 100 = 25000 (đồng)

Vậy, sau một tháng cả tiền gửi và tiền lãi người đó có được là:

5000000 + 25000 = 5025000 (đồng)

Đáp số: 5025000 đồng

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021