Giải câu 2 bài Luyện tập Toán 5 trang 61

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 61 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4

b) 28,7 + 34,5 x 2,4

Bài làm:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4

(28,7 + 34,5 ) x 2,4 = 63,2 x 2,4

= 151,68

b) 28,7 + 34,5 x 2,4

28,7 + 34,5 x 2,4 = 28,7 + 82,8

= 111,5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021