Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 161

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 161 sgk toán lớp 5

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, \(\frac{1}{4}\) số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương ?

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng ?

Bài làm:

Gia đình đó tiêu số phần lương 1 tháng là:

+ \(\frac{1}{4}\) = \(\frac{3 \times 4}{5 \times 4}\) + \(\frac{1 \times 5}{4 \times 5}\) = \(\frac{12}{20}\) + \(\frac{5}{20}\) = \(\frac{17}{20}\) (số tiền lương)

a) Gia đình đó để dành được số phần lương là:

1 - = \(\frac{20}{20}\) - = \(\frac{3}{20}\) (số tiền lương)

Đổi: = \(\frac{3 \times 5}{20 \times 5}\) = \(\frac{15}{100}\) = 15%

b) Vậy số tiền gia đình đó để dành được trong một tháng là:

4000000 x 15 : 100 = 600 000 (đồng)

Đáp số: a) 15% số tiền lương ;

b) 600 000 đồng.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021