Giải câu 1 bài : Phép nhân sgk Toán 5 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 162 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 4802 x 324 ;

6120 x 205 ;

b) x 2 ;

x \(\frac{5}{12}\) ;

c) 35,4 x 6,8 ;

21,76 x 2,05 .

Bài làm:

a) 4802 x 324 = 1555848 ;

Giải bài : Phép nhân - sgk Toán 5 trang 161

Đặt phép tính tương tự như trên ta được: 6120 x 205 = 1254600

b) x 2 = \(\frac{4 \times 2}{17}\) = \(\frac{8}{17}\) ;

x \(\frac{5}{12}\) = \(\frac{4 \times 5}{7 \times 12}\) = \(\frac{20}{84}\) = \(\frac{5}{21}\) ;

c) 35,4 x 6,8 = 240,72 ;

Giải bài : Phép nhân - sgk Toán 5 trang 161

Đặt phép tính tương tự như trên ta được: 21,76 x 2,05 = 44,608

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021