Giải câu 1 bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng sgk Toán 5 trang 152

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 152 sgk toán lớp 5

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài theo mẫu sau:

Giải bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - sgk Toán 5 trang 152

b) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng theo mẫu sau:

Giải bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - sgk Toán 5 trang 152

c) Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Bài làm:

a) Mỗi đơn vị đo độ dài gấp 10 lần đơn vị liền sau, và bằng đơn vị liền trước.

Giải bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - sgk Toán 5 trang 152

b) Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần đơn vị liền sau, và bằng đơn vị liền trước.

Giải bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng - sgk Toán 5 trang 152

c) Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

  • Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

Ví dụ: 1m = 10dm hay 1 yến = 10kg

  • Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Ví dụ: 1m = 0,1dam và 1 yến = 0,1 tạ

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021