Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 5 trang 21

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 21 - sgk toán lớp 5

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

50 kg : 300 bao

75 kg : ? bao

Bài giải:

Tổng số kg gạo mà xe đó có thể chở được là:

50 x 300 = 15000 ( kg)

Vậy mỗi bào nặng 75kg thì chở số bao là:

15000 : 75 = 200 ( bao)

Đáp án : 200 bao

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021