Giải câu 2 bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích sgk Toán 5 trang 157

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 157 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = ...tháng

3 phút 40 giây = ...giây

1 giờ 5 phút = ...phút

2 ngày 2 giờ = ...giờ

b) 28 tháng = ...năm....tháng

150 giây = ...phút...giây

144 phút = ...giờ...phút

54 giờ = ...ngày...giờ

c) 60 phút = ...giờ

45 phút = ...giờ = 0,...giờ

30 phút = ...giờ = 0,...giờ

15 phút = ...giờ = 0,...giờ

1 giờ 30 phút = ...giờ

90 phút = ...giờ

30 phút = ...giờ = 0,..giờ

6 phút = ...giờ =...0,...giờ

12 phút = ...giờ = 0,...giờ

3 giờ 15 phút = ...giờ

2 giờ 12 phút = ...giờ

d) 60 giây = ...phút

90 giây = ...phút

1 phút 30 giây = ...phút

30 giây = ...phút = 0,...phút

2 phút 45 giây = ....phút

1 phút 6 giây = ...phút

Bài làm:

a) 2 năm 6 tháng = 2 x 12 tháng + 6 tháng = 30 tháng

3 phút 40 giây = 3 x 60 giây + 40 giây = 220 giây

1 giờ 5 phút = 60 phút + 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 giờ = 2 x 24 giờ + 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 x 12 tháng + 4 tháng = 2 năm 4 tháng

150 giây = 2 x 60 giây + 30 giây = 2 phút 30 giây

144 phút = 2 x 60 phút + 24 phút = 2 giờ 24 phút

54 giờ = 2x 24 giờ + 6 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

45 phút = giờ = \(\frac{3}{4}\) giờ = 0,75 giờ

30 phút = giờ = \(\frac{1}{2}\) giờ = 0,05 giờ

15 phút = giờ = \(\frac{1}{4}\) giờ = 0,25 giờ

1 giờ 30 phút = 1 giờ + giờ = 1 giờ + \(\frac{1}{2}\) giờ = 1 giờ + 0,25 giờ = 1,5 giờ

90 phút = 60 phút + 30 phút = 1 giờ + giờ = 1 giờ + \(\frac{1}{2}\) giờ = 1 giờ + 0,25 giờ =1,5 giờ

6 phút = giờ = \(\frac{1}{10}\) giờ = 0,1giờ

12 phút = giờ = \(\frac{1}{5}\) giờ = 0,2 giờ

3 giờ 15 phút = 3 giờ + giờ = 3 giờ + \(\frac{1}{4}\) giờ = 3 giờ + 0,25 giờ = 3,25 giờ

2 giờ 12 phút = 2 giờ + giờ = 2 giờ + \(\frac{1}{5}\) giờ = 2 giờ + 0,2 giờ =2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

90 giây = phút = \(1\frac{1}{2}\) phút =1,5 phút

1 phút 30 giây = 1 phút + phút = 1 phút + \(\frac{1}{2}\) phút = 1 phút + 0,5 phút =1,5 phút

30 giây = phút = \(\frac{1}{2}\) phút = 0,5 phút

2 phút 45 giây = 2 phút + phút = 2 phút + \(\frac{3}{4}\) phút = 2 phút + 0,75 phút = 2,75 phút

1 phút 6 giây = 1 phút + phút = 1 phút + \(\frac{1}{10}\) phút = 1 phút + 0,1 phút = 1,1 phút

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021