Giải câu 4 bài luyện tập Toán 5 trang 52

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4 m vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 4 bài luyện tập - Toán 5 trang 52

Bài giải:

Ngày thứ hai, người thợ dệt được số mét vải là:

28,4 + 2,2 = 30,6 ( mét vải)

Ngày thứ ba, người thợ dệt được số mét vải là:

30,6 + 1,5 = 32,1 ( mét vải)

Cả ba ngày, người thợ dệt được số mét vải là:

28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 ( mét vải)

Đáp số: 91,1 mét vải

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021