Giải bài Luyện tập sgk toán 5 trang 43

  • 1 Đánh giá

Để củng cố lại kiến thức phần số thập phân. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào bài luyện tập để luyện lại những dạng toán liên quan đến số thập phân như so sánh, sắp xếp hay tìm x. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 43 - sgk toán lớp 5

So sánh < = >

84,2 ... 84,19

47,5 ... 47,500

6,834 ... 6,85

90,6 ... 89,6

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Tìm chữ số x, biết:

9,7x8 < 9,718

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 42 - sgk toán lớp 5

Tìm số tự nhiên x biết:

0,9 < x < 1,2

64, 97 < x< 65,14

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021