Giải bài ôn tập: tính chất cơ bản của phân số

  • 1 Đánh giá

Phân số có 1 số tính chất cơ bản mà chúng ta cần nhớ. Những tính chất này sẽ theo suốt quá trình học. Nội dung bài này sẽ nhắc lại lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập bài ôn tập: tính chất cơ bản của phân số trong chương trình toán lớp 5

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Hệ thống lại lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

1. Lý thuyết

a. Tính chất cơ bản của phân số

  • Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
  • Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Ví dụ 1: = \(\frac {4 \times 3 }{7 \times 3}\) = \(\frac {12}{21}\).

Ví dụ 2: = \(\frac {12: 3 }{15:3}\) = \(\frac {4 }{5}\)

b. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số

  • Rút gọn phân số
  • Quy đồng mẫu số các phân số

Ví dụ rút gọn phân số:

= \(\frac {100:10}{60:10}\) = \(\frac {10}{6}\) = \(\frac {10 : 2}{6:2}\) = \(\frac {5}{3}\)

Ví dụ quy đồng mẫu số

Quy đồng mẫu số của và \(\frac {9}{7}\)

Mẫu số chung là 4 x 7 = 28. Vì thế

= \(\frac {3 \times 7}{4\times 7}\) = \(\frac {21}{28}\)

= \(\frac {9\times 4}{7\times 4}\) = \(\frac {36}{28}\)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Rút gọn các phân số:

; \(\frac{18}{27}\); \(\frac{36}{64}\).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Quy đồng mẫu các phân số:

a) và \(\frac{5}{8}\)

b) và \(\frac{7}{12}\)

c) và \(\frac{3}{8}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Sgk toán lớp 5 - Trang 6

Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021