Giải bài: Luyện tập sgk Toán 5 trang 94

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập về cách tính diện tích hình thang, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 94 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm.

b) a =m; b = $\frac{1}{2}$m; h = $\frac{9}{4}$m.

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 94 sgk toán lớp 5

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5 m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 94 sgk toán lớp 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau

b. Diện tích hình thang AMCD bằng diện tích hình chữ nhật ABCD.

Giải bài: Luyện tập - sgk Toán 5 trang 94

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021