Giải câu 3 bài: Luyện tập sgk Toán 5 trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 94 sgk toán lớp 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau

b. Diện tích hình thang AMCD bằng diện tích hình chữ nhật ABCD.

Giải bài: Luyện tập - sgk Toán 5 trang 94

Bài làm:

a) Hình thang AMCD, MNCD, NBCD có

  • đáy nhỏ AM = MN = NB = 3cm
  • đáy lớn CD = 9cm
  • cùng chiều cao là độ dài đoạn AD

Vậy nên diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau.

Ghi chữ Đ vào ô trống.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng: AB x AD = 9 x AD

Diện tích hình thang AMCD bằng:

Ta có:

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ghi chữ S vào ô trống.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021