Giải câu 1 bài Luyện tập Toán 5 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 - 29,91;

b) 52,37 - 8,64;

c) 75,5 - 30,26;

d) 60 - 12,45.

Bài làm:

a) 68,72 - 29,91;

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

b) 52,37 - 8,64

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

c) 75,5 - 30,26;

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

d) 60 - 12,45.

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021