Giải bài Luyện tập sgk toán 5 trang 58

  • 1 Đánh giá

Sau khi học bài nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...chúng ta sẽ tiến hành làm bài luyện tập để củng cố lại kiến thức. Để nắm bài nhanh hơn và hiệu quả hơn, các con theo dõi thầy cô hướng dẫn giải bài tập ở ngay dưới bài.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 58 - sgk toán lớp 5

a) Tính nhẩm:

1,48 x 10 5,12 x 1000

2,571 x 1000 0,1 x1000

15,5 x 10 0,9 x 100

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,05; 805; 8050; 80500?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 58 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 7,69 x 50; b) 12,6 x 800; c) 12,82 x 40; d) 82,14 x 600

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 58 - sgk toán lớp 5

Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52km. Hỏi người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 58 - sgk toán lớp

Tìm số tự nhiên x, biết:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021