Giải câu 2 bài Luyện tập chung (tiếp) Toán 5 trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 49 - sgk toán lớp 5

Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

a) 11,20km b) 11,020km; c) 11km 20m; d) 11 020m

Bài làm:

Trong những đáp án trên, đáp án có giá trị bằng 11,02km bao gồm các số:

b) 11,020km;

c) 11km 20m;

d) 11 020m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021