Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 112

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 112 sgk toán lớp 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải câu 3 bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 112

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

c) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 2 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

d) Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

Bài làm:

Hình A:

  • Diện tích một đáy của hình A là:

10 x 10 = 100 (cm2)

  • Diện tích xung quanh của hình A là:

100 x 4 = 400 (cm2)

  • Diện tích toàn phần của hình A là:

100 x 6 = 600 (cm2)

Hình B:

  • Diện tích một đáy của hình B là:

5 x 5 = 25 (cm2)

  • Diện tích xung quanh của hình A là:

25 x 4 = 100 (cm2)

  • Diện tích toàn phần của hình A là:

25 x 6 = 150 (cm2)

Vậy :

  • Diện tích xung quanh của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.
  • Diện tích toàn phần của hình lập phương A gấp 4 lần diện tích xung quanh của hình lập phương B.

Từ đó ta điền các chữ cái Đ và S vào ô trống như sau:

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021