Giải câu 3 bài hình tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 86 sgk toán lớp 5

So sánh diện tích của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC.

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC.

Giải bài hình tam giác

Bài làm:

a) Diện tích tam giác AED= Diện tích tam giác EDH.

b) Diện tích tam giác EBC= Diện tích tam giác EHC

c) Diện tích hình chữ nhật ABCD = 2 lần diện tích tam giác EDC.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021