Giải câu 4 bài luyện tập sgk toán 5 trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 77 sgk toán lớp 5

Một vườn cây ăn quả có 1200 cây. Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn.

Bài làm:

1% số cây là: 1200 : 100 = 12 (cây)

5% số cây là: 12 x 5 = 60 (cây)

10% số cây là: 12 x 10 = 120 (cây)

20% số cây là: 12 x 20 = 240 (cây)

25% số cây là: 12 x 25 = 300 (cây)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021