Giải câu 2 bài giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 78 sgk toán lớp 5

Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm?

Bài làm:

Tổng số sản phẩm của xưởng may đó là:

732 : 91,5 x 100 = 800 (sản phẩm)

Đáp số 800 sản phẩm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021