Giải câu 1 bài Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân Toán 5 trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 45 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 tấn 562kg = ...tấn;

b) 3 tấn 14kg = ...tấn;

c) 12 tấn 6kg =....tấn;

d) 500kg = ...tấn.

Bài làm:

a) 4 tấn 562kg =tấn= 4,562 tấn

b) 3 tấn 14kg =tấn= 3,014 tấn

c) 12 tấn 6kg =tấn= 12,006 tấn

d) 500kg =tấn= 0,500 tấn

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021