Giải câu 1 bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000... Toán 5 trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 57 - sgk toán lớp 5

Nhân nhẩm:

a) 1,4 x 10

2,1 x 100

7,2 x 1000

b) 9,63 x 10

25,08 x 100

5,32 x 1000

c) 5,328 x 10

4,061 x 100

0,894 x 1000

Bài làm:

Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000..,ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba..chữ số

a) 1,4 x 10 = 14

2,1 x 100 = 210

7,2 x 1000 = 7200

b) 9,63 x 10 = 96,3

25,08 x 100 = 2508

5,32 x 1000 = 5320

c) 5,328 x 10 = 53,28

4,061 x 100 = 406,1

0,894 x 1000 = 894

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021