Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 119

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 119 sgk toán lớp 5

a) Đọc các số đo:

5m3; 2010cm3; 2005dm3;

10,125m3; 0,109dm3; 0,015dm3;

m3; dm3

b) Viết các số đo thể tích:

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối;

Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối;

Ba phần tám đề-xi-mét khối;

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối.

Bài làm:

a) Cách đọc số đo: Đọc số trước sau đó đọc đơn vị đo.

Ví dụ: 30m3: Ba mươi mét khối.

Tương tự ta đọc được các số đo sau:

 • 5m3, đọc là: Năm mét khối.
 • 2010cm3 : Hai nghìn không trăm mười xăng-ti-mét khối.
 • 2005dm3 : Hai nghìn không trăm linh năm đề-xi-mét khối.
 • 10,125m3: Mười phẩy một trăm hai mươi lăm mét khối.
 • 0,109dm3: Không phẩy một trăm kinh chín xăng-ti-mét khối.
 • m3: Một phần tư mét khối.
 • dm3: Chín mươi lăm phần nghìn đề-xi-mét khối.

b) Ngược lại với câu a, câu b dựa vào cách đọc số đo ta viết các số đo.

Ví dụ: Ba mươi mét khối : 30m3

Tương tự ta viết được các số đo sau:

 • Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối: 1952cm3 .
 • Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối: 2015m3.
 • Ba phần tám đề-xi-mét khối: dm3.
 • Không phẩy chín trăm mười chín mét khối: 0,919m3.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021