Giải câu 1 bài: Thể tích hình hộp chữ nhật sgk Toán 5 trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 121 sgk toán lớp 5

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.

b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

c) a = dm; b = \(\frac{1}{3}\)dm; c = \(\frac{3}{4}\)dm.

Bài làm:

Ta tính thể tích hình hộp theo công thức: V = a x b x c

a) Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 5 x 4 x 9 = 20 x 9 = 180 (cm3)

b) Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 1,65 x 0,5 = 0,825 (m3)

c) Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = x \(\frac{1}{3}\) x \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{2\times 1 \times 3 }{5\times 3 \times 4}\) = \(\frac{6}{60}\) = \(\frac{1}{10}\)(dm3).

Đáp số: a) 180cm3

b) 0,825m3

c) dm3

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021