Giải câu 2 bài hình thang

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

Giải bài Hình thang

  • Bốn cạnh và bốn góc?
  • Hai cặp cạnh đối diện song song?
  • Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song?
  • Có bốn góc vuông?

Bài làm:

  • Hình 1, hình 2, hình 3, mỗi hình đều có 4 cạnh và 4 góc.
  • Hình 1, hình 2, mỗi hình có hai cặp cạnh đối diện song song.
  • Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.
  • Hình 1 có 4 góc vuông.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021