Giải câu 1 bài hình thang

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 91 sgk toán lớp 5

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang?

Giải bài Hình thang

Bài làm:

Hình thang là hình có một cặp cạnh đối diện song song.

Như vậy, dựa vào khái niệm trên, ta kết luận

Hình 1, hình 2, hình 4, hình 5 và hình 6 là hình thang.

Giải bài Hình thang

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021