Giải câu 2 bài luyện tập Toán 5 trang 52

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 4,68 + 6,03 + 3,97;

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2;

c) 3,49 + 5,7 + 1,51;

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

Bài làm:

Để làm được bài toán này, các con nên gom những số nào cộng lại để làm tròn thành số nguyên.

a) 4,68 + 6,03 + 3,97

= 4,68 + (6,03 + 3,97) = 4,68 + 10 = 14,68

b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

= (6,9 + 3,1) + (8,4 + 0,2) = 10 + 8,6 = 18,6

c) 3,49 + 5,7 + 1,51

= (3,49 + 1,51) + 5,7 = 5 + 5,7 = 10,7

d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8

= (4,2 + 6,8) + (3,5 + 4,5) = 11 + 8 = 19

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021