Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 127

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 127 sgk toán lớp 5

Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. SO sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

Bài làm:

Ta có hình bình hành MNPQ có đáy MN = QP = 12cm và chiều cao KH = 6cm.

  • Nên diện tích hình bình hành MNPQ là: QP x KH = 12 x 6 = 72 (cm2)

Tam giác KQP là tam giác thường có đáy QP = 12cm và chiều cao KH = 6cm.

  • Nên diện tích hình tam giác KQP là: x QP x KH = x 12 x 6 = $\frac{1\times 12\times 6 }{2}$ = 36 (cm2)

Ta có: Diện tích tam giác MKQ + Diện tích tam giác KNP + Diện tích tam giác KQP = Diện tích hình bình hành MNPQ.

  • Nên tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP là:

Diện tích hình bình hành MNPQ - diện tích tam giác KQP = 72 - 36 = 36 (cm2)

Vậy diện tích hình tam giác KQP bằng tổng diện tích hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021