Giải câu 2 bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Toán 5 trang 64

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x 3 = 8,4;

b) 5 x = 0,25.

Bài làm:

a) x 3 = 8,4

= 8,4 : 3

= 2,8

b) 5 x = 0,25

= 0,25 : 5

= 0,05

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021